MỘT SỐ TRANG THIẾT BỊ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG ĐƯỢC CẤP VÀ ĐƯỢC ĐẦU TƯ